Implants dentals: informació detallada

Equip

Al conjunt de professionals que intervenen per restablir la seva salut bucal mitjançant tractaments amb implants dentals, se li coneix com L'Equip Implantológic.

Confiï en el doctor Albert Calaf i en els components del seu equip. El treball coordinat d'aquests professionals, que compten amb la inestimable ajuda de la tegnoligía més avançada i innovadora a més de professionals altament qualificats entre els quals cal destacar als radiòlegs, higienistes, auxiliars dentals i tècnics de laboratori dental. Tots ells li ajudaran a incrementar la seva salut i benestar. Els procediments quirúrgics del tractament amb implants estan molt bé protocolorizats i habitualment es realitzen amb una molèstia mínima o nul•la.

Només en algunes persones amb especial predisposició pot presentar-se, habitualment a partir de les 24 hores de la intervenció, inflamació de la zona operada i hematoma. Aquests fenòmens no representen cap problema i són el reflex de la reacció reparadora dels teixits després de la intervenció.

En casos molt concrets, bé per indicació facultativa o perquè el pacient ho sol•licita, la intervenció de col•locació d'implants dentals es realitzarà sota els efectes la sedació conscient.

El seu Equip Implantológic li recomanarà la millor manera d'efectuar el tractament i li ajudés a evitar les molèsties després de la col•locació dels seus implants. Els procediments quirúrgics del tractament amb implants estan molt bé protocolorizats i habitualment es realitzen amb una molèstia mínima o nul•la.

Fases

En la gran majoria de les ocasions es realitzen sota anestèsia local, igual que molts altres tractaments odontológics i només es percep el soroll dels instruments i sensacions de pressió o “runruneo” a la zona. En el postoperatori pot presentar-se una molèstia lleugera en cessar l'efecte de l'anestèsia, encara que ocasionalment podria ser més intensa.

El procediment a seguir és diferent en cada cas i ha de ser personalitzat. Habitualment inclou:

  • Fase inicial d'estudi i planificació.
  • Una o diverses actuacions durant la fase quirúrgica.
  • Fase restauradora.
  • Fase de manteniment.

Planificació

El tractament amb implants dentals osteointegrats requereix procediments d'una alta complexitat tècnica, per tant ha de ser ben planificat i el seu estudi dut a terme en una o diverses visites que tenen com a objectius:

Facilitar informació dels implants o del tipus de pròtesi indicada si escau.

Ajudar a triar l'època ideal per efectuar el tractament, atès que en algunes fases del mateix pot alterar-se el ritme de vida del pacient i durant la fase d'estudi és el moment ideal per planificar tot.

Valorar de forma individualitzada l'estat de salut bucal i general del pacient per conèixer possibles riscos o contraindicacions del tractament a realitzar.

Oferir al pacient un pla de tractament que inclourà informació dels procediments clínics necessaris que se li practicaran.

Recuperar la seva salut integral, orientant-se sobre altres possibles tractaments que pugui precisar, ja siguin odontológics (periodontals, restauradors,endodóntics, artículars...), o generals.

El seu Equip Implantológic li assessorarà durant la fase d'estudi sobre els tractaments que requereixin ser realitzats prèviament al tractament implantológic o amb posterioritat al mateix. Depèn de la causa de la pèrdua de les dents. Aquesta opció pot ser possible si la pèrdua s'ha produït en absència d'infecció i amb un jaç ossi sa o no alterat.

En cas d'existir infecció o haver-se produït alteracions de la qualitat o quantitat de l'os, és aconsellable esperar un temps a la normalització del jaç ossi que rebrà a l'implant, doncs en cas contrari pot comprometre's la fiabilitat del tractament. En aquestes situacions, quan el cas ho requereix per necessitats estètiques o funcionals, es pot confeccionar una pròtesi provisional, fixa o removible que li permeti *sobrellevar el temps d'espera de forma confortable.

La durada del període d'espera dependrà de cada pacient i el seu Equip Implantológico podrà, fins i tot abans de l'extracció, avançar-li una previsió aproximada de la durada del mateix. La col•locació dels implants dentals requereix d'una o diverses intervencions quirúrgiques per preparar el jaç ossi i instal•lar els implants.

Depenent de cada cas, aquesta col•locació es pot realitzar en una o dues etapes o actes quirúrgics.

Contents_74_small

El tractament

Si el procediment quirúrgic es realitza en dues fases, en la primera s'insereix l'implant, deixant-ho totalment cobert per geniva durant un període de temps variable. En la segona fase, generalment diverses setmanes després, es realitza una petita incisió en la geniva per comprovar el bon estat de l'implant i efectuar la connexió del pilar que queda en contacte amb el mitjà bucal i servirà d'unió a la futura pròtesi.

Quan l'implant es col•loca en una sola etapa quirúrgica, que avui dia es realitza cada vegada més freqüentment, s'instal•la la fixació o implant i alhora un component de connexió que queda en contacte amb el mitjà bucal, denominat pilar transepitelial o de cicatrització.

En casos concrets, és possible que en un mateix dia es realitzi el procediment quirúrgic i la col•locació d'una pròtesi dental fixa.

L'elecció d'un procediment o un altre depèn de criteris individuals que seran valorats per l'Equip Implantológic.

  • Procés immediat o diferit a breu temps 1/7 dies
  • Procés estàndard en 1 fase 2/4 mesos
  • Procés estàndard en 2 fases 3/6 mesos 4/6 setmanes

El tractament amb implants dentals en la majoria de les ocasions els implants es realitzen segons el procediment descrit anteriorment, en ocasions es presenten casos en els quals alteracions en la qualitat o quantitat de l'os o de la geniva requereixen la realització de tècniques dirigides a solucionar aquests problemes.

Aquests procediments basats en la utilització d'empelts del propi pacient o de materials sintètics, persegueixen aconseguir incrementar la quantitat i qualitat del teixit del pacient a la zona que ha de ser intervinguda, per fer possible la col•locació d'implants en casos on, sense aquests tractaments, seria impossible per les deficiències de la constitució del pacient. Són procediments molt nous amb diferents graus de seguretat i convé que, abans de prendre una decisió, s'assessori ben sobre aquest tema amb el seu Equip Implantológic. Un dels requisits per aconseguir la osteointegració és la necessitat que el procés es produeixi sense interferències externes. Alguns dels factors que poden perjudicar a aquest procés són els següents:

Les infeccions: Els pacients amb higiene bucal descurada i sobretot aquells que sofreixen malalties periodontals (piorrea), tenen major risc de poder sofrir contaminacions bacterianes dels implants.

Les càrregues sobre els implants: Amb freqüència les forces aplicades sobre els implants durant la’ osteointegració poden interferir amb el procés normal que condueix a la integració entre implant i os. Aquest risc és màxim en les persones que durant aquest període són portadores de pròtesis provisionals recolzades sobre els propis implants o sobre la geniva que recobreix els implants.

L'hàbit de fumar: Els fumadors tenen major risc de sofrir complicacions, ja que els elements nocius del tabac afecten al procés normal d’ osteointegració. De fet la majoria de les complicacions dels tractaments realitzats amb implants dentals es donen en pacients fumadors.

Evitar aquests factors de risc depèn de vostè mateix; el seu Equip li aconsellarà com fer-ho. Segueixi les seves instruccions i acudeixi a les revisions que estableixin per a l'adequat control del seu cas particular. És l'etapa del tractament en la qual sobre els implants es col•loquen les dents mitjançant adaptació de corones, ponts o altres tipus de pròtesis. Es duu a terme quan s'ha verificat, mitjançant procediments específics, que l’ osteointegració és adequada i els implants i teixits que els envolten estan preparats per rebre forces.

Aquesta fase requereix un nombre variable d'etapes, amb visites dirigides a assegurar la total integració funcional i estètica de les noves dents en el conjunt de les estructures bucals i facials, sent tan important com la quirúrgica.

En ella és imprescindible una adequada compenetració entre els integrants de l'Equip encarregats de la pròtesi (el dentista restaurador i el tècnic en pròtesi dental que realitza les fases de laboratori).

Els implants dentals en la seva gran majoria estan fabricats amb titani quirúrgic, material que ha demostrat ser incompatible, bioinerte, estable, amb capacitat d'integrar-se amb l'os osteointegració) i molt bona tolerància per part dels teixits tous.

És un metall que no ha demostrat cap reacció tòxica ni irritativa sobre el teixit viu, això vol dir que l'organisme no ho reconeix com a estrany. Per tant, les possibilitat que produeixi una reacció de rebot o d'al•lèrgia a aquest tipus de material és summament improbable.

No obstant això, durant els mesos següents a la seva col•locació, els implants poden sofrir complicacions que derivin en la falta d' steointegració i, per tant, poden haver de ser retirats. Aquestes situacions, encara que escasses, solen deure's a raons com: infeccions de la zona operada, deficiències en la vascularizació, alteracions en els processos reparatius de l'organisme com els quals són freqüents en fumadors i estrès o sobrecàrrega funcional quan suporten una pròtesi.

Sabem que el 98% dels implants s'integren en l'os després de la seva col•locació. Als quinze anys més del 90% dels implants col•locats en el maxil•lar superior i en la mandíbula segueixen funcionant adequadament. Això situa als implants dentals osteointegrats entre les tècniques quirúrgiques amb major fiabilitat de totes les que es realitzen en humans.

El fracàs d'un tractament amb implants dentals pot succeir en etapes inicials quan no s'integra l'implant, generalment per infeccions o males condicions biològiques del pacient. En etapes més tardanes, una vegada produïda l' osteointegración, les complicacions poden produir-se per alteracions originades a causa de desajustaments o fractures de la pròtesi o dels elements d'unió de la pròtesi amb els implants, així com per infeccions. Si aquests problemes es detecten a temps i es corregeixen, és possible que l'implant es mantingui en salut. En cas contrari pot perdre's.

  • implant + higiene + manteniment anual = IMPLANT SÀ
Contents_76_small

Percentatges d'èxit

Sabem que el 98% dels implants s'integren en l'os després de la seva col·locació. Als quinze anys més del 90% dels implants col·locats en el maxil·lar superior i en la mandíbula segueixen funcionant adequadament. Això situa als implants dentals osteointegrats entre les tècniques quirúrgiques amb major fiabilitat de totes les que es realitzen en humans.

El fracàs d'un tractament amb implants dentals pot succeir en etapes inicials quan no s'integra l'implant, generalment per infeccions o males condicions biològiques del pacient. En etapes més tardanes, una vegada produïda la osteointegració, les complicacions poden produir-se per alteracions originades a causa de desajustaments o fractures de la pròtesi o dels elements d'unió de la pròtesi amb els implants, així com per infeccions. Si aquests problemes es detecten a temps i es corregeixen, és possible que l'implant es mantingui en salut. En cas contrari pot perdre's.

implanti + higiene + manteniment anual = IMPLANT SA

Problemes del tractament amb implants dentals

Més que del propi implant, les possibilitats de fracàs del tractament depenen fonamentalment dels condicionants individuals de cada pacient i dels hàbits de salut i higiene que el pacient mantingui.

També són transcendentals les circumstàncies que puguin tenir relació amb la planificació i execució global del tractament, d'aquí la importància que el tractament sigui realitzat per professionals amb experiència, formats i actualitzats científicament.