Nota legal

SOBRE EST ASSETJO WEB

Els llocs CLINICA NOVA són responsabilitat de ARM FREEDENTAL SL

En compliment amb l'art. 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, li informem que CLINICA NOVA amb domicili en Avd Verge de 148 de l'el Prat de Llobregat 08820 CIF B65392227

Poden contactar amb nosaltres, a més d'estar a la seva disposició al nostre domicili, usant els següents mitjans: Per correu electrònic en info@clinicanova.cat o bé en el telèfon 934791653

SOBRE LES PROMOCIONS

Qualsevol promoció d'higiene dental /neteja bucal nomes poden ser realitzades sota prescripció mèdica. En cap cas es podran beneficiar d'ella els pacients amb enfermetat periodontal.

INFORMACIÓ SOBRE PREUS

Els preus que vam mostrar són preus mitjans merament orientatius, elaborats sobre la base de la nostra experiència diària. En cap cas aquests preus orientatius seran d'obligada aplicació en els nostres tractaments i intervencions. Els preus finals i les condicions seran els reflectits i acordats a cada pressupost particular que es realitzi en la visita a CLINICA NOVA, d'acord amb el diagnòstic facultatiu.

CONDICIONS D'ÚS

SOBRE L'USUARI

L'accés i/o ús dels llocs CLINICA NOVA per part d'una persona atribueix la condició d'USUARI a aquesta persona. L'USUARI accepta, per a l'ús i accés dels diferents llocs CLINICA NOVA Si l'USUARI decideix no acceptar les presents Condicions haurà d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar els continguts i serveis oferts per CLINICA NOVA en aquest lloc.

L'USUARI dels llocs CLINICA NOVA ha de llegir l'Avís Legal i les Condicions d'Ús en cadascuna de les ocasions en què es proposi usar-los, ja que poden produir-se modificacions, sense previ avís, sobre l'ús i/o els continguts.

RESPONSABILITATS DE L'USUARI I DE CLINICA NOVA

Aquest lloc ofereix accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús per la seva banda del lloc. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l'USUARI fer un ús adequat dels continguts i serveis que CLINICA NOVA ofereix a través del lloc. Especialment l'USUARI es compromet a no emprar aquest lloc en accions que puguin: • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l'ordenament jurídic espanyol. • Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial. • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans. • Provocar danys en els sistemes informàtics de CLINICA NOVA dels seus proveïdors o de terceres persones. • Introduir o difondre a la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats en el punt anterior. • Suplantar la identitat d'altres usuaris en els fòrums que CLINICA NOVA posa a la seva disposició. L'USUARI és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada dels llocs, quedant CLINICA NOVA exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'USUARI.

CLINICA NOVA emprearà tots els esforços i mitjans, raonables i necessaris per facilitar la seva comesa i prestar el servei que desitgem, no obstant l'anterior, CLINICA NOVA no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i omissions en els continguts públics.

No obstant el disposat en el paràgraf anterior CLINICA NOVA verifica la informació publicada utilitzant tecnologia i personal qualificat, no obstant això aquesta pot contenir imprecisions, errates o un altre gènere d'error pel que CLINICA NOVA no garanteix absolutament l'exactitud de la informació o del contingut del lloc.

Els serveis oferts via Internet depenen de múltiples sistemes, tecnologies i elements que no estan sota el control o responsabilitat de CLINICA NOVA, per això CLINICA NOVA no es fa responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la no disponibilitat o continuïtat del funcionament del lloc. Així mateix, CLINICA NOVA no es fa responsable de les fallades o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l'USUARI o als fitxers emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de virus o qualsevol altre programari nociu que pogués estar allotjat en el lloc.

Respecte a l'anterior CLINICA NOVA recomana als USUARIS l'ús d'eines de seguretat (Antivirus, ús de contrasenyes, xifrat d'informació sensible, tallafocs, salvapantallas, etc.) en els seus equips, per evitar, en tant que sigui possible, danys i perjudicis ocasionats per programari nociu i/o activitats il·lícites de tercers en general.

Així mateix l'USUARI declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l'accés al lloc de CLINICA NOVA i durant la utilització del mateix, és veritable, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis posats a la seva disposició per CLINICA NOVA.

ENLLAÇOS A LLOCS EXTERNS A CLINICA NOVA

En certs punts aquesta Web inclou enllaços que permeten a l'USUARI accedir a altres pàgines d'Internet externes als llocs de CLINICA NOVA. En cas que l'USUARI usi aquests enllaços, CLINICA NOVA li informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts.

En cap cas CLINICA NOVA assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests *hipervínculos o altres llocs d'Internet.

Si qualsevol USUARI té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrantes, violents o immorals li agrairem que contacti amb CLINICA NOVA, indicant-ho para, així, procedir a eliminar aquest enllaç.

Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat de CLINICA NOVA, com són les xarxes socials i els llocs Twitter, Facebook i altres anàlegs, està regulada per les seves pròpies normes i condicions, per la qual cosa recomanem que, abans del seu ús, els USUARIS s'informin sobre això en els apartats d'avís legal, o similars, en aquests llocs.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta Web és propietat de CLINICA NOVA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta Web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que s'especifiqui una altra cosa. Totes les denominacions, símbols diferenciadors, dissenys i/o logotips que componen aquestes pàgines són marques degudament registrades. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persona diferent del seu legítim titular podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El contingut, els usos, i les condicions d'ús d'aquesta web es regeixen per la legislació espanyola.

POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

PRIVADESA

CLINICA NOVA no comercialitza ni cedeix a tercers, en cap cas, les dades recollides en els formularis d'aquesta WEB, aplicant les mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir la informació.

Les informacions o diàlegs continguts en els fòrums no són tractats en fitxer algun, sent el seu ús el d'incloure comentaris i respostes sobre temes relacionats amb l'odontologia i la estomatología. Es recomana per tant no incloure dades personals que poguessin afectar a la privadesa dels participants.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Informació sobre l'ús de dades de caràcter personal, segons el que es disposa en la Llei 13/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

CLINICA NOVA respecta el seu dret a la intimitat i aplica tota la normativa vigent a fi de protegir les dades personals dels seus clients i USUARIS.

Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat CLINICA NOVA, com a responsable del fitxer, les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan Un. es dirigeix lliurement a nosaltres mitjançant el formulari de contacte o de petició de cita, li sol·licitem les dades imprescindibles per informar-li d'acord a la seva sol·licitud d'informació o contacte per a la cita i en cap cas CLINICA NOVA efectua tractament algun de qualsevol altra informació.

Les dades personals, nom, telèfon i/o correu electrònic que vostè ens proporciona en aquests formularis són inclosos en un fitxer per contactar amb Un. i formalitzar la cita.

En qualsevol cas Un. podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició en els termes que la llei (LOPD) estableix al nostre domicili en CLINICA NOVA. amb domicili en Avd Verge de 148 de l'el Prat de Llobregat 08820 CIF B65392227 Barcelona. També pot contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte sobre aquest tema per correu electrònic info@clinicanova.cat o bé en el telèfons 934791653.